BOOM! Upubliczniamy fragmenty strategii rozwoju klubu!

Podziel się tym!

Strategia rozwoju to kluczowy dokument dla każdego klubu sportowego. Bez konkretnych możliwych do zrealizowania w określonej perspektywie czasowej celów, bez śmiałej wizji klub dryfuje i z trudnością pokonuje meandry sportowej rzeczywistości.

Koszykarski Widzew ma taką strategię i dziś upubliczniamy jej fragmenty, by dać jasny sygnał, że klub ma plan rozwoju. Co z tego wynika? Dla kibiców – warto być z koszem i przychodzić na mecze. Dla sponsorów – warto zainteresować się widzewskim koszem i zainwestować w niego środki finansowe. 

Pasja i wielkie marzenia budują koszykarski Widzew

“Plan rozwoju strategicznego klubu koszykarskiego Widzew Łódź” został przygotowany przeze mnie oraz przez v-ce prezesa koszykarskiego Widzewa Łódź – Łukasza Czuku. Dokument, który powstał kilka miesięcy temu daje silne podstawy budowania klubu odnoszącego sukcesy sportowe i biznesowe, a efekty wynikające z przyjęcia strategii przyszły znacznie szybciej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Co istotne, z dokumentem zapoznali się poważni inwestorzy, którzy wysoko ocenili jego wartość. Tym samym, treść dokumentu jest bardzo dobrym argumentem dla sponsorów, przemawiającym za podjęciem decyzji zainwestowania środków finansowych w koszykarski Widzew. Sam fakt przejęcia strategii jest też dobrą informacją dla kibiców – warto kibicować koszykarkom i wspierać klub, który ma jasny cel i strategię służącą jego realizacji. Strategia narodziła się z prawdziwej pasji i wiary w widzewski sukces. Osoby, które ją przygotowały wszelką pracę na rzecz klubu wykonują nie pobierając wynagrodzenia. Jest to praca społeczna, wolontariacka.

Co w strategii?

W dokumencie dokładnie przeanalizowana została sytuacja klubu. Określone zostały mocne, słabe strony klubu, szanse i zagrożenia dla jego rozwoju.  Dokonaliśmy też analizy konkurencji i przeanalizowaliśmy trendy rynkowe dokładnie wskazując, jakie potrzeby ma zaspokoić działalność koszykarskiego Widzewa.

Podstawowy cel sportowy zakłada wypracowanie krajowego sukcesu sportowego żeńskiej drużyny seniorskiej w perspektywie 3 lat oraz nawiązanie walki z drużynami zagranicznymi w perspektywie sześcioletniej. Istotnym elementem strategii jest położenie dużego nacisku na szkolenie młodzieży oraz uruchomienie naboru do chłopięcych grup młodzieżowych, co ma w przyszłości umożliwić reaktywację seniorskiej męskiej drużyny koszykarskiej Widzewa Łódź.

Ważną częścią strategii rozwoju jest strategia marketingowa, która została bardzo dokładnie nakreślona. Strategia marketingowa klubu zakorzeniona jest w jego wizji, misji i celach, a działania marketingowe, działania social media i public relations mają służyć realizacji wyznaczonych celów. By skutecznie realizować nasze cele określiliśmy konkretne grupy interesariuszy klubu, z którymi musimy budować odpowiednie więzi. W części poświęconej strategii marketingowej wskazaliśmy też atuty i bariery marketingowe koszykarskiego Widzewa. Postawiliśmy sobie za cel zbudować zdywersyfikowaną strategię produktową oraz zmodyfikować liczne narzędzia marketingowe, których efektywność jeszcze kilka miesięcy temu była niesatysfakcjonująca. Przyjęliśmy 10 dokładnie opisanych celów marketingowych określając horyzont czasowy, w jakim mają zostać one zrealizowane. Opracowujemy narzędzia wspomagające pozyskiwanie sponsorów i rozwijanie relacji B2B oraz zbudowanie silnej pozycji rynkowej i wypracowanie przewagi konkurencyjnej.

W strategii analizie poddana jest sytuacja finansowa klubu, wskazane są źródła finansowania, źródła przychodów i wydatków i określony jest harmonogram realizacji celów finansowych, który z każdym sezonem pozwoli na podnoszenie poziomu sportowego klubu. Dokument określa również mechanizmy pozwalające na stałą kontrolę wdrożenia elementów strategii, co pozwala na monitorowanie osiągnięcia zakładanych celów i podjęcie określonych działań w przypadku braku realizacji celów strategicznych.

Fragmenty strategii

Choć strategia rozwoju klubu ma charakter poufny, została podjęta decyzja o upublicznieniu fragmentów dokumentu. Zapraszamy do zapoznania się z wizją, misją, celami, jakie zostały przyjęte oraz wartościami, w oparciu które jest obecnie budowany koszykarski Widzew. Klub wyraża zgodę na udostępnianie upublicznionych fragmentów.

Wizja

„Widzew Łódź jako jeden z pięciu najlepszych klubów koszykarskich w Polsce.”

Misja

Chcemy zbudować silny koszykarski klub, kontynuować i rozwijać tradycje koszykarskie Widzewa dostarczając kibicom emocji sportowych, wzbudzając poczucie dumy i przynależności do wyjątkowej społeczności skupionej wokół marki Widzewa. Pragniemy rozwijać i promować dyscyplinę piłki koszykowej na terenie miasta, regionu i kraju budując odpowiednie warunki do szkolenia młodzieży, dążąc do uzyskania jak najlepszych wyników sportowych przez prowadzone przez nas drużyny. Pragniemy budować pozytywny wizerunek marki koszykarskiego Widzewa, dbać o pozytywny odbiór marki sponsora tytularnego oraz marek innych sponsorów i partnerów klubu na drodze planowych działań marketingowych i public relations. Wiemy, że rozwój i sukces sportowy nie mogą odbywać się w oderwaniu od rozwoju osobistego. Rozumiejąc naszą rolę wychowawczą pragniemy budować właściwe wzorce zachowania naszych zawodniczek i zawodników zgodne z przyjętymi przez nas wartościami oraz propagować wartości etyczne i moralne poprzez działalność społeczną i charytatywną.

Cele

Pragniemy wdrożyć najwyższe standardy zarządzania klubem, które pozwolą na pozyskanie sponsorów i zbudowanie budżetu umożliwiającego odnoszenie sukcesów sportowych w kraju w perspektywie najbliższych trzech lat oraz sukcesów międzynarodowych w ciągu najbliższych sześciu lat. Osiągniecie celów wspomoże stworzenie Akademii Koszykarskiej Widzewa w ciągu najbliższego roku. Pragniemy uruchomić nabór dla młodzieżowych grup chłopięcych i budować podstawy do reaktywacji seniorskiej drużyny koszykarskiej w koszykówce męskiej w perspektywie pięciu lat. Efektywne szkolenie młodzieży ma umożliwić jej rywalizację na możliwie jak najwyższym poziomie z głównym celem zasilenia drużyn seniorskich i umożliwienia im osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych. Jednocześnie pragniemy prowadzić konkretne działania promocyjne zmierzające do zwiększenia zainteresowania kibiców dyscypliną piłki koszykowej oraz uzyskania dodatkowych przychodów dla klubu na drodze zaspokajania potrzeb kibiców.

Wartości

  • Duma i przynależność – jesteśmy dumni z barw, które reprezentujemy, marka Widzewa motywuje nas do jeszcze większego wysiłku w celu jego godnego reprezentowania.
  • Szacunek – szanujemy siebie, naszych współpracowników i rywali. Ambicja – ustalamy cele i w 100% angażujemy się w ich realizację. Wiara – wierzymy, że możemy być najlepsi.
  • Team play – wspieramy się, gramy w jednej drużynie (sportowcy, działacze, kibice, sponsorzy i partnerzy), działamy razem, by zrealizować naszą wizję.

Działania na dziś

Podejmujemy wiele zakulisowych działań i wykonujemy pracę, która pozwala nam na realizację założeń strategii. Efekty tych działań są widoczne już przed startem sezonu – rekord sprzedaży karnetów na mecze koszykarek został pobity kilkakrotnie, jest też kilkakrotnie większa liczba przedsezonowych doniesień medialnych dotyczących naszych działań. Klub jest chwalony za posunięcia na rynku transferowym oraz za kreatywność w prezentowaniu wizerunku klubu. W klub inwestuje coraz większa liczba sponsorów i wciąż wzrasta zainteresowanie kibiców działalnością klubu.

Dziś chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na poważne bariery, które uniemożliwiają rozwój koszykarskiego Widzewa. Takich barier jest wiele i wiele z nich staramy się pokonywać angażując swój czas, środki finansowe i pracę. Strategia koszykarskiego Widzewa zakłada reaktywację koszykówki męskiej w Widzewie. Wiele z naszych działań oraz bardzo duży zasięg akcji “Boom na kosza” sprawia, że do klubu zgłasza się duża liczba młodzieży męskiej, chłopców oraz rodziców, którzy chcieliby, by ich synowie trenowali koszykówkę właśnie w Widzewie. Sytuacja w dzielnicy Widzew jest jednak taka, że nie jest dla nas możliwe trenowanie chłopięcych grup młodzieżowych w takiej liczbie, która zaspokoiłaby zapotrzebowanie mieszkańców miasta. W związku z tym  w ciągu najbliższych dni będziemy występować z prośbą do władz miasta i samorządowców o zapewnienie nam możliwości rozwoju koszykarskiej dyscypliny sportu we wschodniej części miasta, co byłoby zgodne z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Taki rozwój może być możliwy poprzez zorganizowanie bazy treningowej, udostępnienie lub wybudowanie obiektów sportowych umożliwiających organizowanie treningów koszykarskich dla dzieci i młodzieży. Szacujemy, że w perspektywie trzech najbliższych lat niezbędne będzie podjęcie przez miasto konkretnych decyzji zmierzających do wybudowania we wschodniej części miasta areny sportowej z prawdziwego zdarzenia, która odpowiadałaby na zapotrzebowanie mieszkańców tej części miasta i umożliwiłaby dalszy rozwój koszykówki, który ma miejsce za sprawą zaangażowania społeczności związanej nie tylko z miastem, ale również z marką Widzewa Łódź.

Zapraszamy do udostępniania informacji dot. “Planu rozwoju strategicznego klubu koszykarskiego Widzew Łódź”. Zapraszamy na mecze jedynej seniorskiej drużyny koszykarskiej na najwyższym poziomie rozgrywkowym w regionie oraz zachęcamy do współpracy firmy zainteresowane wsparciem koszykarskiego Widzewa Łódź.

Pan Jakub, Łukasz Czuku

Podziel się tym!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.